MI Open, april 2020

 

Introductie in de Theorie en Praktijk van Motivational Interviewing

Een driedaagse intensieve workshop voor professionals in de theorie en de praktijk van Motivational Interviewing

Data 2020: 6, april, 7 april en 20 april 2020 te Hilversum, Hotel Lapershoek. Online inschrijvingen zijn hier mogelijk.

Motivational Interviewing; een definitie

Motivational Interviewing (MI) – ook bekend als Motiverende Gespreksvoering (MGV) – is een persoons-gerichte, doelgerichte methode van gespreksvoering, die beoogt om mensen zelf hun eigen ambivalentie te laten herkennen, onderzoeken en verwerken, teneinde hen verder te helpen in het proces van hun (gedrags-)verandering.

Uitgangspunten van MI

 • Motivatie tot verandering komt vanuit de klant en wordt niet van buitenaf opgelegd.
 • Het is de taak van de klant en niet van de helper, om uitdrukking te geven aan en een oplossing te zoeken voor de eigen ambivalentie.
 • Proberen iemand te overtuigen is geen effectieve strategie om iemands ambivalentie te laten oplossen.
 • De stijl en sfeer is over het algemeen kalm en uitnodigend van karakter.
 • De helper is directief in het bijstaan van de klant, die diens eigen ambivalentie onderzoekt en oplost.
 • De bereidheid tot gedragsverandering is niet een vaststaande eigenschap van de klant, maar een wisselend product van de interactie tussen klant en helper.
 • De verhouding tussen beiden is een gelijkwaardig partnerschap in plaats van een rolverdeling als tussen deskundige en onwetende.

Voor wie?

Motiverende gespreksvoering kan zinvol zijn voor elke professional die in zijn/haar werk met (gedrags-)verandering en leefstijlproblematiek te maken heeft. In te passen in uw eigen, reeds bestaande stijl van werken, geeft motiverende gespreksvoering u nieuwe, extra en evidence-based instrumenten om de mensen met wie u werkt te begeleiden naar (gedrags-)verandering.

Speciaal voor professionals werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg, die te maken hebben met leefstijlproblematiek van hun cliënten, (gedrags-)veranderingsprocessen bij chronische ziekten (infectieziekten, diabetes, hart- en longrevalidatie, COPD, overgewicht) en voor diegenen werkzaam in ‘dwang of drang’ situaties (justitiële bemoeienis), educatie, management, psychiatrie, kinderbescherming of verslavingszorg biedt motiverende gespreksvoering een samenhangende en werkzame methodiek.

Inhoud

De deelnemers leren de theoretische en conceptuele achtergrond van Motivational Interviewing (MI), de basistechnieken, de stijl en de specifieke gespreks-strategieën van MI.

Specifieke theoretische voorkennis is niet vereist. Het is echter wel gewenst dat deelnemers ervaring hebben in het werken met cliënten/patiënten binnen de (geestelijke) gezondheidszorg op het gebied van leefstijlproblematiek en gedragsverandering. De workshop is sterk praktijkgericht en kan daardoor goed gevolgd worden door deelnemers met wisselende vooropleiding.

Een selectie wetenschappelijke artikelen, alsmede een vrijblijvende literatuurlijst, zal voorafgaand aan de workshop ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers.

Het programma en de timetable hebben tot doel de workshop te structureren en als leidraad voor ons gezamenlijk werk te dienen. De trainers zullen tijdens elke pauze de inhoudelijke voortgang beoordelen en zal zo nodig, na overleg met de deelnemers, voorstellen doen om de inhoud of de richting van het programma aan te passen. Wanneer u in de gelegenheid bent om voorafgaand aan de workshop een aantal artikelen door te nemen, zou dat wellicht een nuttige voorbereiding kunnen zijn. Voor diegene(n) die zich verder willen verdiepen, wordt u vooraf tevens een uitgebreide literatuurlijst ter beschikking gesteld.

Vorm

De workshop bestaat uit een combinatie van korte theoretische inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspel, discussie, simulatie, praktijksituaties en korte oefeningen. De training wordt gegeven in het Nederlands. Een aantal materialen zijn echter in het Engels (artikelen, literatuur, videofragmenten); een passieve beheersing van deze taal is derhalve nuttig.

Uitkomsten van de workshop

De deelnemers:

 • Begrijpen de essentie van motivatie, ambivalentie, weerstand en het proces van gedragsverandering
 • Begrijpen de principes en de praktijk van een directieve, persoons-gerichte stijl van motiverende gespreksvoering
 • Hebben hun motivational interviewing vaardigheden verder ontwikkeld
 • Hebben geoefend met het inpassen van deze vaardigheden in strategieën om met ambivalentie en weerstand om te gaan
 • Zijn in staat deze vaardigheden en strategieën effectief toe te passen binnen de context van hun werksituatie
 • Hebben enige kennis van het MITI coderings-systeem en van onderzoeksresultaten naar de methode 

Programma

Elke dag start de workshop om 09:30 en eindigt om 16:30.

Na afloop van  deze workshop krijgt u een Certificaat van Deelname.

Hiermee hebt u:

 • Een eerste basis om u op termijn te gaan aan te melden voor de jaarlijkse (Engelstalige) Training voor Nieuwe Trainers (TNT) in MI, verzorgd door MINT Inc, onder auspiciën van Prof. William Miller en Prof. Stephen Rollnick.
 • De mogelijkheid te kiezen voor verdere verdieping van uw kennis en vaardigheden, middels het meedoen aan een workshop Motivational Interviewing voor Gevorderden, een individueel coachingstraject, of de opleiding tot MI Counseler.

Locatie van de workshop

De workshop wordt gehouden te Hilversum. .

Trainer

Deze workshop wordt gegeven door Rik Bes, MI trainer aangesloten bij het MINT Inc trainers netwerk, met 25 jaar ervaring in het verzorgen van bijscholing in MI t.b.v. professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Aanmelding en kosten van deelname

De kosten van deze workshop bedragen 795 Euro per persoon. 

Inbegrepen in dit bedrag is:

 • Driedaagse workshop
 • Voorbereidend inlees-materiaal (niet verplicht)
 • Hand-out materialen (krijgt u digitaal na afloop van de workshop)
 • Koffie, thee en mineraalwater tijdens de pauzes (tweemaal per dag) en voorts gedurende de gehele workshop
 • Lunch op de workshop dagen
 • Certificaat van Deelname

Aanmelding voor deze workshop:

Aanmelding is op dit moment niet meer mogelijk. Nieuwe data voor het najaar van 2020 worden bekend gemaakt, zodra de huidige situatie (medio maart 2020) rondom het Covid-19 virus wat duidelijker zal zijn geworden.

MI Plus

Motivational Interviewing ‘Plus’

 


Heeft u in het verleden kennis gemaakt met Motivational Interviewing (MI)/Motiverende Gespreksvoering (MGV) en wilt u uw kennis en/of vaardigheden weer eens toetsen of verdiepen?

 • Heeft u specifieke belangstelling voor (deel-)onderwerpen van MI/MGV, maar kunt u de juiste workshop of coachings-aanbod (nog) niet vinden?
 • Heeft u specifieke vragen op het gebied van onderzoek naar de effectiviteit van MI?
 • Wilt u zich voorbereiden op mogelijke aanmelding voor de MINT Training voor Trainers?

Wanneer u een van bovenstaande of gelijksoortige vragen hebt, is deze workshop wellicht iets voor u!


Deze tweedaagse workshop – data 2020 nog vast te stellen –  is speciaal voor die zorgprofessionals die al enige kennis en ervaring hebben opgedaan met het toepassen van MI/MGV in hun dagelijkse praktijk, en/of behoefte hebben zich verder te verdiepen op specifieke onderdelen.

In een kleine groep (maximaal 9 deelnemers) wordt – op basis van een voorafgaande inventarisatie van specifieke leerwensen onder de deelnemers – een maatwerk programma gemaakt.

Inventarisatie leerwensen deelnemers, op basis van voorafgaande schriftelijke of telefonische voorbereiding met de trainer. 

Voorafgaand aan de workshop stelt u uw eigen specifieke leerwensen op.

De gezamenlijke leerwensen van de deelnemers, vormen de ingrediënten voor het programma, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde kunnen komen:

 • De 4 processen van MI
 • Compassie in de praktijk
 • Altijd ambivalentie uitvragen, of gelijk de focus op verandering?
 • Het differentieel gebruik van reflecties
 • MI in 10 minuten. Wat is het nut van MI in een druk-bezette praktijk in de gezondheidszorg; hoe kan een (para-)medisch professional met weinig beschikbare tijd de effectiviteit van consultvoering verhogen middels het gebruik van technieken en strategieën vanuit MI?
 • Rapid engagement in korte consulten
 • Therapietrouw bevorderen
 • Lastige patienten; lastige consulten
 • MI/MGV en wetenschappelijk onderzoek
 • Fidelity meting middels MITI
 • Tips en hulp bij onderzoeks-design, voorbereiding en uitvoering[/modal]
 • Client-gerichtheid versus focus, sturing en directionaliteit; het vinden van de meest effectieve balans
 • Wanneer is neutraliteit (t.o.v. de gedragskeuze van de client/patient) wel en niet geïndiceerd? Immers, MI is pas MI wanneer er een duidelijk verander-doel is EN de professional niet neutraal is ten opzichte van dat doel

Bovenstaande opsomming is niet limitatief en geeft slechts een aantal onderwerpen aan die in andere workshops ter sprake kwamen.Deze workshop zal vorm gegeven worden op basis van uw eigen specifieke wensen, en die van de kleine groep mede-cursisten. Vooraf zal van u gevraagd worden om een kort overzicht te maken van uw specifieke leerwensen, en dit overzicht op te sturen en/of te bespreken met de trainer. Indien u dit wilt, kunt u ook een gespreksopname van uzelf met een client/patient meesturen.

De workshop zal een mix zijn van korte inleidingen, groepsgesprekken en met name veel praktijksituaties. Deze laatsten worden vorm gegeven middels video-analyse van bestaande gesprekken (met kijk-/analyse opdrachten) en vooral regelmatig zelf oefenen middels simulatie-gesprekken.

De cursusprijs is inclusief:

 • Koffie, thee, frisdrank en een lunch gedurende de workshop dagen
 • Maatwerk programma, op basis van uw eigen leerwensen
 • Digitale hand-outs, specifiek voor het programma van de workshop
 • Een certificaat van deelname

Is uw interesse gewekt voor de MI Plus workshop? Neemt u dan contact met ons op, of schrijf u in (inschrijving mogelijk na vaststelling data) middels onderstaand formulier.

Tot ziens in Hilversum!


 

 

E-Learning | BMJ

Gratis E-Learning voor artsen en andere medische professionals

Steven Rollnick en z’n partner Nina Gobat produceerden een gratis toegankelijke E-Learning module via de website van het British Medical Journal (BMJ).

In deze module krijgt u een overzicht van de kernpunten van motivational interviewing, ziet u Steve Rollnick de methode en technieken demonstreren in consulten, en kunt u aan het einde uw kennis en vaardigheden toetsen.

De E-Learning module is geaccrediteerd in vele landen (helaas niet in Nederland) en dient voor vele professionals in de gezondheidszorg als een uitstekende introductie in – of opfrisser van – de kennis en vaardigheden, die een medisch consult zo veel effectiever kunnen maken.

Onderstaand een video-impressie van deze unieke E-learning module. Let wel: de “klik-balk” die u gedurende het videofragment een paar maal ziet, werkt in de weergave op onze website niet; U start desgewenst de E-Learning hier; veel plezier ondertussen met het bekijken van de video-impressie!

Onderzoek | Algemeen

In de loop van de laatste twee decennia is er rondom de effectiviteit en algemene wetenschappelijke basis van MI als methodiek ter begeleiding van veranderingsprocessen een immer groeiend aantal publicaties van onderzoeks- rapportage’s te zien.

Het gaat natuurlijk niet alleen om de aantallen, maar uiteraard vooral om de inhoudelijke resultaten. En die zijn zeer bemoedigend. In steeds meer deel-gebieden van zorg wordt onderzoek gedaan en vrijwel elke keer blijkt dat van MI – mits competent toegepast – een positief effect op resultaten van interventies verwacht mag worden. Met recht kunnen we zeggen dat MI een evidence-based methodiek is. Dit wordt ondersteund door de uitkomsten van een toenemend aantal meta-analyses.

In Nederland

Gelukkig wordt de laatste jaren ook in ons land steeds meer effectiviteitsonderzoek gedaan naar MI/MGV.

Het eerste belangwekkende onderzoek, ‘Naar vraaggestuurde dieetzorg’, werd in 2005 door het Voedingscentrum gepubliceerd. De rapportage kunt u hier downloaden; het Engelstalig gepubliceerde artikel hier. (links worden binnenkort actief)

Inmiddels staan er een flink aantal publicaties op allerlei andere gebieden op stapel en wordt er in toenemende mate onderzoek verricht naar de toepasbaarheid en effectiviteit van MI in Nederland.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Allereerst kunnen we natuurlijk de training en coaching van de professionals verzorgen, van wie het werk onderwerp wordt van uw onderzoek.

Denkt u er daarbij wel aan dat het behalen van voldoende, meetbare competentie alleen mogelijk is indien u de professionals een daarvoor passende bijscholing geeft? Leest u vooral deze tekst.

Vervolgens kunnen wij met u bepalen wat in uw geval de meest realistische competentie-drempels zijn bij het gebruik van de MITI 4.1. 

We kunnen voor u de coderingen met MITI 4.2.1-NL verzorgen, of – indien u dit wenst – een aantal van uw medewerkers opleiden tot codeerder, waarbij het behalen van inter-coder-reliability uiteraard het doel is. Lees meer hierover door op deze link te klikken. (link wordt binnenkort actief)

Helaas merken we de laatste jaren dat in sommige onderzoeks designs geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met ofwel het aanbieden van voldoende opleiding/coaching, ofwel met het vrijmaken van voldoende capaciteit voor de werkzaamheden m.b.t. coderen.

Graag delen wij onze ervaringen met u. Neemt u daartoe in een vroegtijdig stadium kontakt met ons op?