SMR zorg in de apotheek

MIRO | SMR zorg in de apotheek

Feasibility study rondom het opzetten en aanbieden van een effectief en actief Stoppen Met Roken aanbod vanuit apotheken.

Samenwerkingsverband tussen Centre for Motivation and Change (Rik Bes) en apotheek ‘Pillen en Praten’ (Sonja Keijzers) te Den Haag. Ondersteuning vanuit Universiteit van Maastricht/Caphri (Prof. Onno van Schaik), MIRO zorginnovatie netwerk, de KNMP en Alliance Heathcare en CZ zorgverzekeraars.

In het kader van dit project heeft in 2017 de training van 10 apotheek-teams plaatsgevonden. Deze training was een combinatie van ‘live’ workshops (2 dagen face-to-face interactieve presentaties en praktijk simulaties) en een 4-uur durende e-learning. Dit pakket is geaccrediteerd voor apothekers en apothekersassistenten, en biedt de deelnemers tevens toegang tot het Kwaliteitsregister stop-met-roken.

De zorgverzekeraar die in dit project participeert al ook voor 2019 de vergoeding voor de SMR zorg vanuit de in deze pilot deelnemende apotheken voor haar rekening te nemen.

ICMI

Bill Miller | Interview

Hierboven een interview met Bill Miller, opgenomen tijdens de Dutch language ICMI Pre-Conference dag op 15 juni 2014. Interviewers: Hilde Jans en Martha Lettenga. Opname en editing: Rik Bes, ICMI Secretariaat.

ICMI 2014 | Bridging the Gap

Het Centre for Motivation and Change voerde het secretariaat voor ICMI 2014 | Bridging the Gap, van 16 tot 18 juni 2014 te Amsterdam.

Hieronder treft u  een korte impressie aan, middels een sfeerbeeld van muziek, foto’s en video, opgenomen tijdens en rondom het congres. Voor meer info, ga naar de ICMI website.

Onderzoek | Algemeen

In de loop van de laatste twee decennia is er rondom de effectiviteit en algemene wetenschappelijke basis van MI als methodiek ter begeleiding van veranderingsprocessen een immer groeiend aantal publicaties van onderzoeks- rapportage’s te zien.

Het gaat natuurlijk niet alleen om de aantallen, maar uiteraard vooral om de inhoudelijke resultaten. En die zijn zeer bemoedigend. In steeds meer deel-gebieden van zorg wordt onderzoek gedaan en vrijwel elke keer blijkt dat van MI – mits competent toegepast – een positief effect op resultaten van interventies verwacht mag worden. Met recht kunnen we zeggen dat MI een evidence-based methodiek is. Dit wordt ondersteund door de uitkomsten van een toenemend aantal meta-analyses.

In Nederland

Gelukkig wordt de laatste jaren ook in ons land steeds meer effectiviteitsonderzoek gedaan naar MI/MGV.

Het eerste belangwekkende onderzoek, ‘Naar vraaggestuurde dieetzorg’, werd in 2005 door het Voedingscentrum gepubliceerd. De rapportage kunt u hier downloaden; het Engelstalig gepubliceerde artikel hier. (links worden binnenkort actief)

Inmiddels staan er een flink aantal publicaties op allerlei andere gebieden op stapel en wordt er in toenemende mate onderzoek verricht naar de toepasbaarheid en effectiviteit van MI in Nederland.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Allereerst kunnen we natuurlijk de training en coaching van de professionals verzorgen, van wie het werk onderwerp wordt van uw onderzoek.

Denkt u er daarbij wel aan dat het behalen van voldoende, meetbare competentie alleen mogelijk is indien u de professionals een daarvoor passende bijscholing geeft? Leest u vooral deze tekst.

Vervolgens kunnen wij met u bepalen wat in uw geval de meest realistische competentie-drempels zijn bij het gebruik van de MITI 4.1. 

We kunnen voor u de coderingen met MITI 4.2.1-NL verzorgen, of – indien u dit wenst – een aantal van uw medewerkers opleiden tot codeerder, waarbij het behalen van inter-coder-reliability uiteraard het doel is. Lees meer hierover door op deze link te klikken. (link wordt binnenkort actief)

Helaas merken we de laatste jaren dat in sommige onderzoeks designs geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met ofwel het aanbieden van voldoende opleiding/coaching, ofwel met het vrijmaken van voldoende capaciteit voor de werkzaamheden m.b.t. coderen.

Graag delen wij onze ervaringen met u. Neemt u daartoe in een vroegtijdig stadium kontakt met ons op?